From ՀԱՅՔ

I'm raising money for a cause I care about, but I need your help to reach my goal! Please become a supporter to follow my progress and share with your friends.

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

Հանգանակված միջոցներն ուղղվելու են «ՀԱՅՔ» ԱՐԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐ նախաձեռնության ընթացիկ ծրագրերի իրականացմանը՝

1. Իրավագիտական ՊԱԼԱՏԻ

2. Տնտեսագիտական ՊԱԼԱՏԻ

3.Պատգամավորական ՊԱԼԱՏԻ

4.Գիտությունների Համահայկական ՊԱԼԱՏԻ

5. Մշակույթի ՊԱԼԱՏԻ

6. Կրթության և Լուսավորության ՊԱԼԱՏԻ

7. Իմաստունների ՊԱԼԱՏԻ 8. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆԻ

9. «ՀԱՅՔ» համահայկական ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ձևավորմանն ու կենսագործարկմանը:

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or